Algemene voorwaarden

  • Toepasselijkheid  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de coach en haar cliënten voor wat betreft persoonlijke consulten. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke aanmelding van de cliënt en de aanvaarding van de aanmelding door de coach.

 

  • Uitvoering van de opdracht  DirectGesprek streeft ernaar om geplande afspraken te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde afspraak echter onverhoopt geen doorgang kan vinden ben ik hiervoor jegens cliënt niet aansprakelijk. De gesloten overeenkomst leidt voor mij tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

 

  • Definities  De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult verzorgt, de cliënt is de persoon die zich heeft aangemeld. Een consult is de individuele sessie met de coach.

 

  • Annuleren en verzetten van een consult  De cliënt kan zich voor een consult 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of de afspraak verzetten. Bij niet of te laat verschijnen, of niet tijdig annuleren van een afspraak is cliënt de volledige kosten van het consult verschuldigd.

 

  • Auteursrecht  Het auteursrecht is geldig op alle door mij verstrekte teksten. Het is niet toegestaan om deze teksten te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

  • Aansprakelijkheid  DirectGesprek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in de schriftelijke teksten door mij verstrekt en/of van mondelinge aanwijzingen door mij tijdens of na het consult en/of tijdens de telefoongesprekken, e-mails e.d. gedaan. DirectGesprek sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of ongeval tijdens of na het coachingstraject, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

 

  • Contra-indicaties  DirectGesprek leent zich niet voor psychiatrische problemen zoals schizofrenie, manisch depressiviteit, zware trauma’s en psychoses. Ook niet voor Anorexia, borderline, meervoudige persoonlijkheidsstoornissen e.d.  Het is te doen gebruikelijk dat ik de desbetreffende huisarts op de hoogte stelt indien cliënt besluit om gebruik te maken van de hulpverlening.